Εκπαίδευση


Η εκπαίδευση είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες θεραπείας. Η επανασύνδεση με το σχολείο είναι ο πρωταρχικός στόχος του Προγράμματος.
Παράλληλα δίνεται έμφαση στις δυνατότητες συμμετοχής σε γενικότερες εκπαιδευτικές διαδικασίες (π. χ εκμάθηση Η/Υ, ξένων γλωσσών, αθλητικές δραστηριότητες κ. λ. π), με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων και τεχνογνωσίας σε αντικείμενα που θα βοηθούσαν τα μέλη του προγράμματος στο εκπαιδευτικό και επαγγελματικό μέλλον.